Ομιλίες

Χ.ΠΑΡΙΣΗΣ | Προχωρημένη υποστήριξη της ζωής

Χ.ΠΑΡΙΣΗΣ | Εκπαίδευση σε σχολική ηλικία

Χ. Παρίσης (Λάρισα) – Τριπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Συνδυασμοί φαρμάκων και διάρκεια χορήγησης

Χ.Παρίσης | PCI σε ογκολογικούς ασθενείς

KIDS SAVE LIVES in Greece National training program of schoolchildren